¿Què és la I.T.E.?

La Inspecció Técnica d’Edificis (tambè coneguda com I.T.E.) és un informe obligatori per tots els edificios plurifamiliars de més de 45 anys d’antiguetat, normalitzat per la Generalitat de Catalunya i regulat en el decret 187/2010 de data 23-11-2010.

La I.T.E. evalúa l’esatat de conservació de l’edifici, tant dels seus elements exteriors (façanes, patis, cobertes, etc.) com dels seus elements bàsics comuns (estructura e instal.lacions).

 

Hi ha un termini per a fer aquesta inspecció tècnica?

Segons l’antiguitat de l’edifici, els terminis màxims previstos per demanar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el certificat d’aptitud corresponent, són els següents:

Antiguitat de l’edifici – Termini màxim per passar la inspecció

 • Anteriors a 1930Fins el 31 de desembre de 2012
 • Entre 1931 i 1950 - Fins el 31 de desembre de 2013
 • Entre 1951 i 1960 - Fins el 31 de desembre de 2014
 • Entre 1961 i 1970Fins el 31 de desembre de 2015
 • A partir de 1971 - Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat

 

En quins supòsits és obligatòria aquesta inspecció tècnica?

- Els edificis plurifamiliars d’habitatges en funció de la seva antiguitat.
- Si ho determinen els programes o les ordenances locals.
- Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics de foment de la rehabilitació

 

A qui correspon l’obligació de sotmetre els edificis d’habitatges a inspecció tècnica?

- Propietat vertical: als propietaris/propietàries.
- Propietat horitzontal: a la comunitat de propietaris/propietàries.

 

Quin és el contingut de l’informe tècnic?

- La descripció de l’estat actual de l’edifici.
- Deficiències detectades i termini per esmenar-les.
- Qualificació de l’estat general de l’edifici.

 

Quines són les actuacions a realitzar per la propietat de l’edifici a la vista de l’informe tècnic?

 

 • 1. Qualificació de l’estat general de l’edifici de Molt greu:
  • Adoptar amb caràcter immediat les mesures de seguretat indicades a fi d’evitar situacions de risc per a les persones.
  • Esmenar les deficiències indicades en els terminis previstos en l’informe tècnic.

 

 • 2. Qualificació de l’estat de l’edifici amb deficiències greus:
  • Adoptar amb caràcter immediat les mesures de seguretat indicades a fi d’evitar situacions de risc per a les persones.
  • Esmenar les deficiències indicades en els terminis previstos en l’informe tècnic.
  • Un cop finalitzades les obres d’esmena de deficiències es presentarà davant de l’Agència sol·licitud d’expedició del certificat d’aptitud, a la qual caldrà adjuntar l’informe de la inspecció tècnica i certificat final d’obra de la Direcció Facultativa que ha dirigit les esmentades obres i que acrediti la seva correcta realització i finalització.

 

 • 3. Qualificació de l’estat general de l’edifici amb deficiències lleus:
  • Cal dur a terme els corresponents treballs de manteniment.

 

 • 4. Qualificació de l’estat general de l’edifici sense deficiències:
  • Caap actuació

 

 

Quina és l’actuació de l’Agència a la vista de l’informe tècnic?

- L’Agència o bé l’ens local que hagi assumit la competència atorgarà un certificat d’aptitud que notificarà directament a la propietat.
- Aquest certificat d’aptitud es farà prenent com a base l’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges presentat i de les comprovacions que pugui realitzar.
- Segons quin sigui l’estat general de l’edifici, el certificat d’aptitud pot ser d’apte o no apte.

 

En quins casos el certificat d’aptitud conté la qualificació d’apte?

 

 • 1. Quan l’estat general de l’edifici es qualifica “sense deficiències”.
 • 2. Quan l’estat general de l’edifici es qualifica “amb deficiències lleus”. En aquest cas, la resolució d’atorgament del certificat indicarà els treballs necessaris de manteniment que cal dur a terme per evitar la degradació de l’edifici o d’una part d’aquest.
 • 3. Quan la propietat d’un immoble sol·licita el certificat d’aptitud un cop realitzades les obres indicades en l’informe d’inspecció tècnica que qualificava l’estat de l’edifici “amb deficiències greus”. Caldrà adjuntar el corresponent certificat final d’obra que acrediti la seva correcte realització i finalització

 

Quina és la vigència del certificat d’aptitud?

El certificat d’aptitud amb la qualificació d’apte té una vigència de 10 anys. Transcorregut aquest termini , cal renovar-lo, seguint el mateix procediment, dins de l’any següent al de la seva caducitat.

 

Es preveuen ajuts econòmics per aquestes inspeccions tècniques?

Els ajuts pel cost de les inspeccions tècniques obligatòries tenen caràcter excepcional i es poden atorgar quan s’acrediti la insuficiència de mitjans econòmics de les persones que compleixen els requisits de les convocatòries de subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges.

 

 

També podeu consultar tota aquesta informació en el nostre triptic digital apretant en el següent enllàç:

TIPTIC DIGITAL 2012