Serveis

 

 • Serveis a professionals
 • Serveis a arquitectes.
 • Projecte parcial d’estructures i/o instal.lacions
 • Càlculs d’estructures
 • Delineació projectes bàsic i executius
 • Redacció de pressupostos i estudis de seguretat i salut

 

 • Altres serveis
 • Project Management
 • Replanteos de terrenos, solares y edificios
 • Topografia

 

 • Serveis a constructors
 • Elaboració i assessorament en la redacció de pressupostos d’obra, tant reforma com obra nova.
 • Redacció de plans de seguretat i saut.
 • Serveis generals

 

 • Direccions d’obra
 • Habitatges, locals, naus, etc.
 • Enderrocs

 

 • Rehabilitació d’edificis
 • Projectes
 • Documentació Técnica
 • Direcció d’execució d’obres
 • Estudi de seguretat i Estudi Bàsic de Salut
 • Gestió d’ obra i control económic

 

 • Reformes
 • Canvis d’us (local – vivienda)
 • Estudis de viabilitat
 • Direcció d’obra de reforma
 • Projectes obertura de locals

 

 • Seguretat i Salut
 • Coordinacions de Seguretat i Salut
 • Estudis de Seguretat i Salut
 • Plans de Seguretat i Salut
 • Formacions a treballadors
 • Projectes d’adequació de maquinària al RD1215/97
 • Redacció d’expedients tècnics de màquines

 

 • Emergències i Protecció Civil
 • Plans d’Autoprotecció (PAU) – Decret 82/2010

 

 • Projectes de càlcul estructural
 • Formigó armat
 • Acer

 

 • Projectes d’instal·lacions
 • Instal·lacions elèctriques de baixa tensió
 • Instal·lacions contra incendis
 • Butlletins i certificats

 

 • Llicències d’activitats/inici de negocis
 • Règims de comunicació
 • Llicències mediambientals
 • Activitats classificades

 

 • Eficiència energètica
 • Estudis d’eficiència energètica d’edificis, negocis i habitatges amb propostes d’inversió per a l’estalvi d’energia

 

 • Informes
 • Estudi de patologíes
 • Test de l’edifici I.T.E. i tramitació del certificat d’aptitud
 • Informes, Dictàmens y Certificats
 • Certificat d’habitabilitat i tramitació de cèdules
 • Valoracions económiques

 

 • Serveis complementaris
 • Sol.licitud i comparatiu de pressupostos
 • Gestió de la Llicencia d’ Obres
 • Sol.licitud i tramitació de subvencions
 • Topografia i aixecaments planimètrics

 

 • Altres projectes
 • Plans de muntatge de bastides tubulars
 • Plans de muntatge d’estructures metàl·liques